Retourneren

Herroepingsrecht

1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
2. Indien Klant gebruikt maakt van het herroepingsrecht binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel heeft de Klant 14 (veertien) dagen om het Product te retourneren.
3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Aircoshop.nu de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Het Herroepingsrecht komt te vervallen vanaf het moment dat Aircoshop.nu toestemming heeft gekregen van de Klant om te beginnen met de montage van de airconditioners.
5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
1. Het Product heeft ontvangen;
2. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere
Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
3. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van
het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
4. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering
van Producten gedurende een bepaalde periode.
7. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt
van het Herroepingsrecht, zal Aircoshop.nu het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet
door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
9. Het staat Klant vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan Aircoshop.nu kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
10. Indien Klant op elektronische wijze kenbaar maakt aan Aircoshop.nu om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt Aircoshop.nu onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

×

Aircoshop.nu

×